สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Child : คอร์สเรียนสำหรับระดับประถมถึงมัธยม

Child : คอร์สเรียนสำหรับระดับประถมถึงมัธยม

คอร์ส

อายุ

รายละเอียด

Child

(CE01-CE25)

6-16 ปี

เน้นฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน   โดยให้นักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกฟัง ทำกิจกรรมเพื่อทบทวนไวยากรณ์  ทำให้นักเรียนเข้าใจจดจำได้ดี   และสื่อสารได้เร็วขึ้น

Crest   Quest (previously CE, CEI), Texts and Course Overview
STANDARD COURSE   (1.5hr) INTENSIVE COURSE (1.5hr)
Term Core Text Supplementary Text Term Core Text Supplementary Text
G1
    (CE01)
SPEC 1 Amazing   Alphabet
    Alpha Book 2 (DTE)
    Super Skills 1
GI1
    (CEI01)
SPEC 1 Amazing   Alphabet
    Alpha Book 2 (DTE)
    Super Skills 1
    Hide and Seek
G2
    (CE02)
SPEC 1 Funtastic   Phonics 1
    Super Skills 1
    The Art Lesson
GI2
    (CEI02)
SPEC 1 Funtastic   Phonics 1
    Super Skills 1
    The Art Lesson
G3
    (CE03)
SPEC 2 Funtastic   Phonics 1
    Super Skills 2
    Where's That Monkey?
GI3
    (CEI03)
SPEC 2 Funtastic   Phonics 1
    Super Skills 2
    Where's That Monkey?
    Tina's Birthday
G4
    (CE04)
SPEC 2 Funtastic   Phonics 1
    Super Skills 2
    The King's Dinner
GI4
    (CEI04)
SPEC 2 Funtastic   Phonics 1
    Super Skills 2
    The King's Dinner
    Nobody Knows
K1
    (CE05)
SPEC 3 Funtastic   Phonics 2
    New Edtion SSB3
    Tom's Magic Bike
KI1
    (CEI05)
SPEC 3 Funtastic   Phonics 2
    New Edtion SSB3
    Princess Penny Goes to Town
    Tom's Magic Bike
   
K2
    (CE06)
SPEC 3 Funtastic   Phonics 2
    New Edtion SSB3
    Sam at the Supermarket
KI2
    (CEI06)
SPEC 3 Funtastic   Phonics 2
    New Edtion SSB3
    Sam at the Supermarket
    Sandy the Sporty Spider
K3
    (CE07)
New   Edition
    SPEC 4
Funtastic   Phonics 2
    Story Tree Green 3
    New Edition SSB4
KI3
    (CEI07)
New   Edition
    SPEC 4
Funtastic   Phonics 2
    Story Tree Green 2,3
    New Edition SSB4
K4
    (CE08)
New   Edition
    SPEC 4
Story   Tree Green 5
    New Edition SSB4
KI4
    (CEI08)
New   Edition
    SPEC 4
Up   and Away 2
    Story Tree Green 5,6
    New Edition SSB4
B1
    (CE09)
New   Edition
    SPEC 5
Story   Tree Orange 3
    New Edition SSB5
BI1
    (CEI09)
New   Edition
    SPEC 5
Up   and Away 2
    Story Tree Orange 1,3
    New Edition SSB5
B2
    (CE10)
New   Edition
    SPEC 5
Story   Tree Orange 5
    New Edition SSB5
BI2
    (CEI10)
New   Edition
    SPEC 5
Up   and Away 2
    Story Tree Orange 5,6
    New Edition SSB5
B3
    (CE11)
New   Edition
    SPEC 6
Story   Tree Pink 4
    New Edition SSB6
BI3
    (CEI11)
New   Edition
    SPEC 6
Mr   Bugs 2
    Story Tree Pink 3,4
    New Edition SSB6
B4
    (CE12)
New   Edition
    SPEC 6
Story   Tree Purple 1
    New Edition SSB6
BI4
    (CEI12)
New   Edition
    SPEC 6
Mr   Bugs 2
    Story Tree Purple 1,2,3
    New Edition SSB6
E1
    (CE13)
New   Edition
    SPEC 7
Story   Tree Purple 6
    New Edition SSB7
EI1
    (CEI13)
New   Edition
    SPEC 7
Mr   Bugs 2
    Story Tree Purple 4,5,6
    New Edition SSB7
E2
    (CE14)
New   Edition
    SPEC 7
Story   Tree Brown 4
    New Edition SSB7
EI2
    (CEI14)
New   Edition
    SPEC 7
Story   Tree Brown 4,5,6
    New Edition SSB7
E3
    (CE15)
New   Edition
    SPEC 8
Aladin   and the Enchanted Lamp (L1)
    New Edition SSB8
EI3
    (CEI15)
New   Edition
    SPEC 8
Aladin   and the Enchanted Lamp (L1)
    Wizard of Oz (L1)
    New Edition SSB8
E4
    (CE16)
New   Edition
    SPEC 8
The   Coldest Place on Earth (L1)
    New Edition SSB8
EI4
    (CEI16)
New   Edition
    SPEC 8
The   Coldest Place on Earth (L1)
    Step by Step 1
    Click
    New Edition SSB8
D1
    (CE17)
New   Edition
    SPEC 9
The   Monkey's Paw (L1)
    New Edition SSB9
DI1
    (CEI17)
New   Edition
    SPEC 9
The   Monkey's Paw (L1)
    Step by Step 1
    Click
    New Edition SSB9
D2
    (CE18)
New   Edition
    SPEC 9
Pocahontas   (L1)
    New Edition SSB9
DI2
    (CEI18)
New   Edition
    SPEC 9
Pocahontas   (L1)
    Step by Step 1
    Click
    New Edition SSB9
D3
    (CE19)
Mega 3 A   Stranger at Green Knowe (L2) DI3
    (CE19)
Mega 3 A   Stranger at Green Knowe (L2)
    Step by Step 1
    Click
D4
    (CE20)
Mega 3 Earrings   from Frankfurt (L2) DI4
    (CEI20)
Mega 3 Earrings   from Frankfurt (L2)
    Step by Step 1
    Click
M1
    (CE21)
Mega 3 Grace   Darling (L2) MI1
    (CEI21)
Mega 3 Grace   Darling (L2)
    Step by Step 2
    Crown
M2
    (CE22)
Mega 4 Return   to Earth (L2) MI2
    (CEI22)
Mega 4 Return   to Earth (L2)
    Step by Step 2
    Crown
M3
    (CE23)
Mega 4 Kidnapped   (L3) MI3
    (CEI23)
Mega 4 Kidnapped   (L3)
    Step by Step 2
    Crown
M4
    (CE24)
Mega 4 The   Crown of Violet (L3) MI4
    (CEI24)
Mega 4 The   Crown of Violet (L3)
    Step by Step 2
    Crown
M5
    (CE25)
Mega 4 Frankenstein   (L3) MI5
    (CEI25)
Mega 4 Frankenstein   (L3)
    Step by Step 2
    Crown
Age: 6 - 16
   
Lessons per week:   4
   
Classes per week: 2
   
Class Duration: 2   Lessons
    Lesson
s per term: 48
   
Break: 10 minutes
Age: 6 - 16
    Lesson
s per week:   6-15
   
Classes per week: 2-5
   
Class Duration: 2   Lessons
    Lesson
s per term: 72
   
Break: 10 minutes
view